Praktyczne zastosowanie technologii i systemów informatycznych w logistyce Logistyka (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr inż. Paweł Ślaski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Autor licznych publikacji dotyczących zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, projektowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Długoletni nauczyciel akademicki, autor i współautor projektów naukowo-badawczych z obszaru ekonomii i zarządzania logistycznego.

CELE STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr do zarządzania pionem logistyki przedsiębiorstwa. Główny nacisk skierowany jest na aspekty praktyczne w zarządzaniu logistyką (sferami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji) włączając w to zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy  jakości w logistyce oraz systemy informatyczne wspomagające logistykę. Wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów, zaproszonych wykładowców z innych uczelni oraz praktyków z firm logistycznych, obejmują zagadnienia zarządzania logistycznego ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego w konstruowaniu i rozwiązywaniu problemów logistycznych. Uczestnicy studiów mają możliwość praktycznego wykorzystania technik komputerowych w zagadnieniach planowania zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (systemy klasy MRP,DRP, ERP oraz WMS).

Słuchacz studiów podyplomowych po uprzednim zdaniu egzaminu może otrzymać  Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO-9001nadawany przez Centrum Certyfikacji Jakości. Otrzymany Certyfikat nie skutkuje wzrostem opłat za ww. studia.

 

Główne cele kształcenia

  • Doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania logistyką
  • Doskonalenie umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi do projektowania procesów logistycznych
  • Wykształcenie kadr logistycznych, specjalistów-praktyków potrafiących elastycznie reagować na turbulencję gospodarki rynkowej.

ADRESACI STUDIÓW

  • logistycy
  • pracownicy administracji
  • wszystkie podmioty logistyczne z sektora publicznego jak i prywatnego

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

Studia trwają dwa semestry w łącznej liczbie 30 zjazdów

Liczba godzin wynosi 180, w tym: 42 godz.- wykłady, 128 godz.-  ćwiczenia oraz 10 godz.- konwersatoria.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do uzyskania świadectwa ukończenie studiów podyplomowych jest frekwencja wynosząca minimum 80%, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.  

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)