Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka NOWOŚĆ!!! Pedagogika (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

  • Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej i umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku wczesnym, przedszkolnym i szkolnym.
  • Celem jest również poznanie metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzeniami, w tym zaburzeniami polisensorycznymi, autyzmem, etc.
  • Nabycie kwalifikacji do pracy w zespołach diagnostycznych oraz kwalifikacjami określonych przepisami prawa  do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.  

           Studia spełniają warunki następujących aktów prawnych:
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, a także psychologów pragnących zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie diagnostyki szkolnej i terapii pedagogicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Mają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczycieli:

- wczesnego wspomagania dzieci
- prowadzenia diagnozy pedagogicznej, w tym do pracy w szkolnych zespołach diagnostycznych
- prowadzenia zajęć terapeutyczno – kompensacyjnych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)