Organizacja pomocy społecznej NOWOŚĆ!!! Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

Dr Barbara Olszewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe między innymi z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki korekcyjnej, mediacji i negocjacji, socjoterapii. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, negocjator i mediator sądowy. Wieloletni nauczyciel akademicki (U Ł, WSP w Łodzi) Dyrektor placówki oświatowej, specjalista PODNiDM w Pabianicach, w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla rad pedagogicznych. Praktyk w zakresie doradztwa i wspierania edukacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji zawodowej i planowania ścieżki kariery Współautorka koncepcji i realizatorka grantu badawczego PAN Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, na przykładzie województwa łódzkiego. Autorka, współautorka i redaktorka licznych publikacji, w tym poświęconych problematyce rozwoju zawodowego takich jak Wsparcie na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, oraz Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w projektach unijnych, w tym projektach w ramach kompleksowego wspierania pracy szkół, czy projekcie norweskim Budowa zintegrowanego systemu aktywizacji społeczno -  zawodowej niepełnosprawnej młodzieży oraz ich rodzin, prowadzonego przez Christian Foundation Safety Shelter w Polsce.

Autorka licznych programów studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy edukacyjnej , terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w tematyce edukacji, rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną a także problematyką z zakresu stylów komunikacji w rozwiazywaniu sytuacji trudnych z zastosowaniem metod i technik mediacji.  Zajmuje się interwencją kryzysową, a w tym zrachowaniami  suicydalnymi. Propaguje metody coachingowe wspierające pracę współczesnego nauczyciela.

Promotor prac dyplomowych w ramach studiów licencjackich. magisterskich, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej. Założyciel Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Uczelnia na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskała zgodę Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji DPS.VI.51211.1.1.016.MJ. 

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych
w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2013 roku (DPS-VI-51111-8152-178-MJ/13(8)

Celem szkolenia specjalizacyjnego w połączeniu  ze studiami podyplomowymi z zakresu organizacji pomocy społecznej jest:

- zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;

- zaktualizowanie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej;

- nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych;

- umożliwienie poznania specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról, w jakie wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych - dla osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

Założenia programowe szkolenia/studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia związanego z pozyskaniem wiedzy
i umiejętności diagnozowania potrzeb tworzenia efektywnych systemów wsparcia i strategii pomocowych.

ADRESACI STUDIÓW

Absolwenci studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich)

Oferta szkolenia i studiów kierowana jest przede wszystkim do:

-  Osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami; 

- Przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych
i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej

-   Osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci uzyskają uprawnienie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)