Zamówienia publiczne NOWOŚĆ !!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Agata Kołodziejska (e – mail: akolodziejska@spoleczna.pl)

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych zajmujących się dziedziną zamówień publicznych, wybitnych profesorów uczelni wyższych oraz praktyków na co dzień stosujących prawo zamówień publicznych.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym. W ramach studiów zaprezentowana zostanie siatka przepisów ustawy poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

Celem zasadniczym i nadrzędnym jest podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

ADRESACI STUDIÓW

Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjat). Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:

Studia umożliwią słuchaczom pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze zamówień publicznych. Pozwolą na rozszerzenie i pogłębienie wiedzy związanej ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Moduły kształcenia w ramach tych studiów rozwiną także umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji przedsięwzięć w oparciu o prawo zamówień publicznych.

1/ biegłego poruszania się po procedurze udzielania zamówień publicznych;

2/ tworzenia i kontrolowania wymaganej dokumentacji w zakresie zamówień publicznych;

3/ przygotowywania i kontrolowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udzielenie zamówień publicznych;

4/ tworzenia i kontrolowania odpowiedniej struktury organizacyjnej projektu europejskiego zgodną z wymogami prawa;

5/ przygotowania planu wydatków projektu z uwzględnieniem procedur prawnych;

6/ identyfikowania głównych zagrożeń prawnych i skutecznego przeciwdziałania;

7/ przygotowania i kontrolowania odpowiedniej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

8/ unikania negatywnych konsekwencji kontroli oraz współpracy z instytucją kontrolną poprzez realizację zaleceń;

9/ kontrolowania harmonogramu realizacji projektu;

odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców, w tym na ich protesty i odwołania;

10/ tworzenia projektów umów i ich odpowiedniego zabezpieczania;  

11/ posiądzie wiedzę związaną z tematyką odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.

 

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)