Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Monika Bogucka- Felczak – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, budżetowego, prawa finansów lokalnych, ekspertyz i projektów wniosków kierowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe:

- ogólne prawo podatkowe,

- wymiar i pobór podatków dochodowych,

- procedury podatkowe,

- konstytucyjne zasady organizacji finansów lokalnych,

- system dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- prawo budżetowe samorządu terytorialnego,

- podatki lokalne.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie.

ADRESACI STUDIÓW

Podyplomowe Studia Podatkowe skierowane są do doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów celno-skarbowych, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej. Studia przeznaczone są także dla wolnych zawodów takich jak: radca prawny, adwokat, notariusz biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, tudzież prawników, ekonomistów, finansistów, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent kierunku przygotowany jest do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

  • głównego księgowego,
  • kierownika biura rachunkowego,
  • pracownika organów administracji skarbowej,
  • kierownika działu finansowego,
  • dyrektora finansowego.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)