Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie NOWOŚĆ!!! Prawo i administracja (m.in.RODO)-(oferta 2018/19)

Dostępne miasta: Kraków

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Monika Bogucka- Felczak – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, budżetowego, prawa finansów lokalnych, ekspertyz i projektów wniosków kierowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe:

- ogólne prawo podatkowe,

- wymiar i pobór podatków dochodowych,

- procedury podatkowe,

- konstytucyjne zasady organizacji finansów lokalnych,

- system dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- prawo budżetowe samorządu terytorialnego,

- podatki lokalne.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem zasadniczym i nadrzędnym przedmiotowych studiów podyplomowych jest uzyskanie teoretycznej i  praktycznej wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym w aspekcie polskim i europejskim. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną poszczególne typy spółek handlowych jako formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie przedstawiona problematyka funkcjonowania spółek w wybranych sektorach gospodarki, a także omówione zostaną typowe zagadnienia prawno-gospodarcze związane z działalnością spółek handlowych
w kontekście ich funkcjonowania w Polsce i na rynku europejskim. W programie są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są wszystkie osoby zainteresowane prawem gospodarczym i handlowym, prawem spółek funkcjonującym na rynku krajowym i europejskim, przedsiębiorcy, pracownicy działów prawnych, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, posiadające wykształcenie wyższe, I-go stopnia (studia licencjackie)  lub II-go stopnia (studia magisterskie).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedmiotowych studiów podyplomowych uzyska praktyczną wiedzę z zakresu prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym. Wykaże się znajomością poszczególnych typów spółek handlowych jako formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, utrwalona zostanie i przedstawiona problematyka funkcjonowania spółek w wybranych sektorach gospodarki, a także omówione typowe zagadnienia prawno-gospodarcze związane z działalnością spółek handlowych w kontekście ich funkcjonowania. Zajęcia pozwolą także Słuchaczom na poznanie podstawowych ram prawnych funkcjonowania spółek handlowych w wybranych innych państwach. Całościowy program pozwoli na wykazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas wykonywania pracy zawodowej.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (oferta 2018/19)

Finanse i rachunkowość (oferta 2018/19)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Bezpieczeństwo (oferta 2018/19)